Deklaracja dostępności serwisu bip-apk-augustow

Augustowskie Placówki Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej bip-apk-augustow zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego bip-apk-augustow.

Data publikacji strony internetowej: 2015-05-18

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-02-04

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Informacja o treściach niedostępnych:

strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Wyłączenia:

Uzasadnienie nadmiernym obciążeniem:

Link do wyniku analizy: https://validator.utilitia.pl/analysis/5e85d135bd19837d77000020

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-03-31. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2020-03-31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Beata Żukowska, adres poczty elektronicznej beata.zukowska@apk.home.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 876433659. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego: Dyrektor Augustowskich Placówek Kultury w Augustowie

Adres organu odwoławczego: Augustowskie Placówki Kultury Nowomiejska 41 16-300 Augustów

Adres e-mail organu odwoławczego: apk.mdk.augustow@poczta.fm

Telefon organu odwoławczego: 876433659

Dostępność architektoniczna

 

Miejski Dom Kultury

 • Miejski Dom Kultury na czas remontu (planowany termin zakończenia styczeń 2021r.) zlokalizowany jest w budynku przy ulicy Nowomiejskiej 41 na II piętrze. Przestrzenie komunikacyjne budynku MDK są częściowo zgodne z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. są wolne od barier poziomych (komunikacja pozioma – korytarz na jednym poziomie, komunikacja pionowa – schody brak dźwigu dla niepełnosprawnych - jest to etap przejściowy związany z remontem głównego budynku APK);

 • w budynku nie ma windy;

 • instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku są częściowo zgodne z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. dostęp do wszystkich pomieszczeń na piętrze – budynek nie posiada rampy podjazdowej i dźwigu dla niepełnosprawnych;

 • w budynku na II piętrze są trzy sanitariaty instalacja częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.;

 • zapewnienie przez pracowników Domu Kultury informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i głosowy;

 • brak miejsc parkingowych – przy budynku dla osób niepełnosprawnych;

 • nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome;

 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących;

 • zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego – tak

 • zapewnienie możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online – w budynku MDK - nie ma takiej możliwości.

 • zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób – komunikaty dźwiękowe, oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla personelu z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji;

 • w budynku nie ma pętli indukcyjnej.

 

 

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Augustowie ul. Hoża 7

 • do budynku prowadzi jedno szerokie wejście od ulicy Hożej z możliwością wjazdu wózka inwalidzkiego;

 • do wejścia głównego prowadzą schody z poręczą po obu stronach oraz podjazd dla wózków znajdujący się z lewej strony przy schodach;

 • z parkingu na chodnik prowadzący do budynku należy pokonać krawężnik;

 • z tyłu budynku znajduje się tylko wyjście ewakuacyjne;

 • nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome;

 • w budynku nie ma recepcji;

 • dla osób na wózkach dostępny jest hol i pomieszczenia na parterze Oddziału dla Dzieci MBP umożliwiające swobodne poruszanie się;

 • Czytelnia oraz Wypożyczalnia dla dorosłych znajdują się na II piętrze

 • w budynku nie ma windy;

 • w budynku nie ma toalety dla niepełnosprawnych;

 • korytarze oraz schody w budynku są ogólnodostępne. Z jednej strony schodów poręcz;

 • przed budynkiem na parkingu nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych;

 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem;

 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych;

 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących;

 • brak możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

 

 

Budynek Filii bibliotecznej nr 1 ul. Nowomiejska 100 A

 • filia znajduje się w prywatnym budynku, jest to dom jednorodzinny. Do budynku prowadzi wejście przez bramkę od ulicy Nowomiejskiej na podwórko. Z podwórka wejście przez wąską bramkę na schody. Brak dźwigu osobowego. Drzwi do budynku wąskie, podwójne, niedostosowane dla wózków.

 • brak udogodnień dla osób niepełnosprawnych;

 • brak recepcji;

 • brak toalety dla niepełnosprawnych;

 • brak windy;

 • brak parkingu;

 • do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem;

 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych;

 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących;

 • brak możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

 

 

Budynek Filii bibliotecznej nr 2 ul. Komunalna 2

 • filia znajduje się w budynku spółki miejskiej ATBS Kodrem. Do budynku prowadzi wejście przez bramę od ulicy Komunalnej. Do wejścia głównego prowadzą wąskie metalowe schody z poręczą po jednej stronie. Brak możliwości wejścia do budynku osobom na wózkach. Brak podnośnika.

 • w budynku brak udogodnień dla osób niepełnosprawnych. Wąskie, ciasne pomieszczenia. Gęsto ustawione regały z książkami;

 • brak recepcji;

 • brak toalety dla niepełnosprawnych;

 • brak windy;

 • brak wydzielonych miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych na ogólnodostępnym parkingu przed budynkiem;

 • do budynku można wejść z psem przewodnikiem i psem asystującym;

 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych;

 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących;

 • brak możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

 

 

Pogotowie biblioteczne

Z uwagi na nieprzystosowanie naszych budynków dla osób z niepełnosprawnościami – udostępniamy dla naszych Czytelników alternatywny sposób wypożyczania zbiorów.

Czytelnikom niewidomym, niepełnosprawnym ruchowo oraz Czytelnikom w starszym wieku, na ich życzenie, Biblioteka dostarcza zamówione zbiory biblioteczne do domu. Aby skorzystać z usługi należy skontaktować się telefonicznie z biblioteką.

 

 

Muzeum Ziemi Augustowskie - Dział Historii Kanału Augustowskiego, ul. 29 Listopada 5a,

Wejście główne do muzeum znajduje się w podcieniu ganku do którego wchodzi się pokonując 3 stopnie. Budynek parterowy. Drugie wejście, z tyłu budynku, połączone jest z wypoziomowanym, z niewielkim spadkiem chodnikiem po którym można wjechać do budynku wózkiem. Utrudnieniem są progi znajdujące się we wszystkich otworach drzwiowych. Toalety przystosowanej dla niepełnosprawnych brak, nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych dla niewidomych i słabowidzących. Brak pętli indukcyjnej. Przed budynkiem nie ma wyznaczonego parkingu dla muzeum, w tym dla osób niepełnosprawnych. Z psem asystującym można wejść do obiektu. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego. Brak możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

 

 

Muzeum Ziemi Augustowskie - Dział Etnograficzny, ul. Hoża 7, (mieści się w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Augustowie)

 • do budynku prowadzi jedno wejście od ulicy Hożej;

 • do wejścia głównego prowadzą schody, po obu stronach umieszczone są poręcze oraz podjazd dla wózków znajdujący się z lewej strony przy schodach;

 • nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome;

 • w budynku nie ma recepcji;

 • dla osób na wózkach dostępny jest hol i pomieszczenia na parterze, pomieszczenie z salą wystawową w piwnicy jest niedostępne dla osób na wózkach;

 • w budynku nie ma windy;

 • w budynku nie ma toalety dla niepełnosprawnych;

 • korytarze oraz schody w budynku są ogólnodostępne. Schody wyposażone w poręcze;

 • przed budynkiem na parkingu nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych;

 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem;

 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych;

 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących;

 • brak możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.